Personal Trainer Worden

Algemene Voorwaarden BAPT

 

Artikel 1.Definities 

In deze voorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis:

Membership of Abonnement: de overeenkomst tussen BAPT en Abonnee op grond waarvan Abonnee gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen Abonnementsgeld recht heeft op toegang tot het membership platform.

Abonnementsgeld: de op het Abonnement van toepassing zijnde vergoeding die Abonnee aan BAPT verschuldigd is;

Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BAPT een Abonnement aangaat;

 Betaalperiode: de periode waarover het verschuldigde Abonnementsgeld door Abonnee per keer betaald dient te worden;

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komen, tenzij door BAPT uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Deze Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten tot het plaatsen van een advertentie in enige Uitgave van BAPT.
 2. Door het aangaan van het Abonnement verklaart Abonnee zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden.
 3. Van de inhoud van deze Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen BAPT en Abonnee worden afgeweken onder expliciete verwijzing naar de randnummers van de bepalingen in deze Voorwaarden waarvan wordt afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze Voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht.
 4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
 5. BAPT kan deze Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op de website. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementen, ook indien deze vóór de wijziging van de Voorwaarden zijn gesloten. In geval van een wijziging van de Voorwaarden die tot gevolg heeft dat BAPT een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Abonnee het recht het Abonnement binnen vier (4) weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden.

Artikel 3. Totstandkoming Abonnement

 1. De bestelling of aanvraag van een abonnement door een potentiële Abonnee, wordt aangemerkt als een aanbod tot het afnemen van een Abonnement.
 2. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat BAPT het aanbod van Abonnee schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) accepteert dan wel start met de uitvoering van het Abonnement.
 3. Indien BAPT het aanbod van Abonnee accepteert zal zij een bevestiging van het Abonnement sturen, die onder meer het abonnementstype, de ingangs- en einddatum van het Abonnement en de contactgegevens van de Abonneeservice bevat.
 4. BAPT is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een aanvraag van een Abonnement te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van het Abonnement te verbinden.
 5. Alle uitnodigingen tot het doen van een aanbod door BAPT geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Artikel 4. (Adres- en telefoon)gegevens

 1. Abonnee is verplicht bij het aangaan van het Abonnement correcte adres- en telefoongegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens, waaronder begrepen zowel bezorgings- als factuurgegevens, dienen tijdig aan BAPT te worden gemeld.
 2. Uitvoering van het Abonnement en alle op het Abonnement betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Abonnee opgegeven adres en/of e-mailadres. 

Artikel 5. Ontbinding/herroeping

 1. Abonnee heeft het recht een Abonnement binnen een termijn van 30 dagen te ontbinden door toezending van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan BAPT, met inachtneming van het hierna in lid 5 bepaalde.
 2. De ontbindingstermijn genoemd in lid 1 gaat in op het moment van de totstandkoming van het Abonnement.
 3. Betaling geschiedt door maandelijkse afschrijving. 

Artikel 6. Beschikbaarstelling

 1. BAPT zal zich gedurende de looptijd van het Abonnement inspannen voor een tijdige beschikbaarstelling van de Dienst en Webinars. 
 2. Abonnee heeft geen recht op enige compensatie indien de Dienst een of meerdere (al dan niet achtereenvolgende) keren niet wordt bezorgd c.q. beschikbaar wordt gesteld als gevolg van een overmacht situatie, zoals bedoeld in Artikel 13.

Artikel 7. Prijzen en betaling

 1. Het Abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd over de overeengekomen Betaalperiode.
 2. Alle vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief btw, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. BAPT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het Abonnementsgeld te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. BAPT zal een wijziging in het Abonnementsgeld bekendmaken op de website en via mailing. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is het gewijzigde Abonnementsgeld vanaf de eerstvolgende Betaalperiode van toepassing op alle lopende en nieuwe Abonnementen. Voor zover een dergelijke wijziging een verhoging van het Abonnementsgeld inhoudt en deze wijziging van toepassing wordt binnen drie maanden nadat het Abonnement is ingegaan, is de Abonnee gerechtigd het Abonnement te ontbinden binnen 30 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging.
 4. De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop het Abonnement tot stand komt, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.
 5. In geval van betaling middels factuur dient betaling plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn, of bij gebreke daarvan, binnen 10 dagen na factuurdatum.
 6. In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door BAPT worden geïnd.
 7. Het storneren van een door BAPT (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
 8. Indien Abonnee een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is BAPT gerechtigd (de uitvoering van) het Abonnement op te schorten, dan wel te ontbinden.
 9. Bij overschrijding van een betaaltermijn is Abonnee van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.
 10. Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Abonnee, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 150. 

Artikel 8. Verlenging en beëindiging van het Abonnement

 1. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het Abonnement automatisch verlengd. Na verlenging kan Abonnee het Abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. De Betaalperiode wordt na automatische verlenging: maandelijks.
 3. Opzegging van een Abonnement dient elektronisch te geschieden.
 4. BAPT is te allen tijde gerechtigd een Abonnement op te zeggen met inachtneming van eenzelfde opzegtermijn als die geldt voor Abonnee. Indien BAPT het Abonnement opzegt vóór het verstrijken van de Betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement.
 5. BAPT is voorts gerechtigd een Abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder verplichting tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van het reeds betaalde Abonnementsgeld, indien:
 6. Abonnee toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens BAPT, waaronder de verplichting tot tijdige betaling van het Abonnementsgeld, en hiermee in gebreke blijft nadat hem een redelijke termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;
 7. BAPT daartoe gegronde redenen heeft, zodanig dat in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd het Abonnement voort te zetten, bijvoorbeeld wanneer de levering van de Dienst onvoorziene en onevenredig hoge kosten met zich meebrengt of wanneer BAPT redelijke gronden heeft om aan te nemen dat Abonnee niet aan zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van het Abonnement zal voldoen. 

Artikel 9. Wijziging Membership

 1. BAPT is gerechtigd om naar eigen inzicht de omvang, inhoud, samenstelling, lay-out, verschijningsvorm, - moment en/of -frequentie van een membership te wijzigen of te vervangen door een andere, al dan niet in dezelfde verschijningsvorm en/of - frequentie.
 2. BAPT is voorts gerechtigd eventuele speciaal voor Abonnees bestemde aanvullende diensten te wijzigen of te staken.
 3. In geval van een stopzetting van een dienst zonder vervanging, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de stopzettingsdatum. In het geval van vervanging door een andere dienst die wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door BAPT toegezegde prestatie, heeft de Abonnee het recht om het Abonnement binnen vier (4) weken na aankondiging van de vervanging, dan wel binnen vier (4) weken na de ontvangst van de eerste vervangende of aangepaste Dienst, afhankelijk van welk moment eerder is, te ontbinden door een schriftelijke mededeling. 

Artikel 10. Toegang tot Digitale Membership

 1. De inloggegevens die Abonnee toegang geven tot een Digitale Membership zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is Abonnee niet toegestaan om derden via zijn account toegang te verlenen tot een Digitale Membership of zijn inloggegevens op enigerlei wijze (commercieel) te exploiteren of aan derden te verstrekken.
 2. Abonnee is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra Abonnee vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn account dient hij BAPT daarvan direct op de hoogte te stellen. BAPT is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Uitgaven en haar overige Abonnees en Abonnee dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
 3. Abonnee mag de betreffende Digitale Membership documenten slechts voor eigen gebruik downloaden.

 Het is niet toegestaan de Digitale Membership op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken. Indien BAPT aanwijzingen heeft dat Abonnee het in lid 1 genoemde verbod overtreedt, is BAPT gerechtigd om de toegang van tot de betreffende Digitale Membership te blokkeren en geblokkeerd te houden, behoudens weerlegging van dat vermoeden door Abonnee. Het blokkeren van de toegang laat het recht van BAPT om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief de gemaakte kosten) op Abonnee te verhalen onverlet. 

Artikel 11. Derden

 1. BAPT kan bij de uitvoering van het Abonnement gebruik maken van derden. Indien deze derden aanvullende voorwaarden hanteren wordt dat voor het aangaan van het Abonnement uitdrukkelijk gemeld.
 2. Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van het Abonnement ten behoeve van BAPT worden bedongen, worden tevens bedongen ten behoeve van door BAPT ingeschakelde derden.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 zijn deze Voorwaarden slechts van toepassing op de relatie tussen BAPT en de Abonnee en kunnen derden die geen partij zijn bij het Abonnement hieraan geen rechten ontlenen. 

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien aan de zijde van BAPT sprake is van overmacht, heeft BAPT het recht om uitvoering van het Abonnement op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van BAPT, het Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van BAPT, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop BAPT geen beslissende controle kan uitoefenen.
 3. Indien de overmacht situatie aan de zijde van BAPT langer dan zes maanden voortduurt, heeft Abonnee het recht het Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. In geval van overmacht is BAPT niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Abonnee.  

Artikel 13. Privacy

 1. Bij het sluiten en de uitvoering van het Abonnement verwerkt BAPT persoonsgegevens van Abonnee.
 2. Al het gebruik van de door Abonnees verstrekte gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Telecommunicatiewet. In de Privacy Verklaring van BAPT is gedetailleerd vastgelegd hoe BAPT met de gegevens van de Abonnees omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt. 

Artikel 14. Rechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Membership, waaronder begrepen de auteursrechten, databankrechten en merkrechten, berusten bij BAPT en/of haar licentiegevers.
 2. Het is Abonnee niet toegestaan de naam, inhoud en/of layout van BAPT op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van BAPT 

Artikel 15. Rechtskeuze en geschillenbeslechting

 1. Op de Abonnement en deze Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Geschillen over het Abonnement en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.
 3. Een Abonnee die een Consument is kan daarnaast gebruik maken van het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).